Nie każdy uzyskiwany przez nas dochód podlega opodatkowaniu według zasad ogólnych oraz nie każdy obliczony podatek jest ostateczny – ustawodawca przewidział ulgi podatkowe w podatku dochodowym.

Szczególne kategorie przychodów

Opodatkowaniu według odrębnych zasad podlegają dochody uzyskane m. in. z tytułu:

– najmu prywatnego (na wniosek podatnika – 8,5% ryczałt od przychodów ewidencjonowanych do kwoty 100 000 zł; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów),

– sprzedaży nieruchomości prywatnej (co do zasady podatek dochodowy 19%),

– dywidend (podatek zryczałtowany 19%),

– odsetek od oszczędności (podatek zryczałtowany 19%),

– dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (podatek dochodowy 19%),

– zysków ze sprzedaży papierów wartościowych (podatek dochodowy 19%),

– wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagród związanych ze sprzedażą premiową (podatek zryczałtowany 10%),

– dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (podatek dochodowy 19%).

Niektóre kategorie przychodów wypłacane przez polskich płatników na rzecz nierezydentów (osób fizycznych mających miejsce zamieszkania za granicą oraz osób prawnych, a także innych podmiotów mających siedzibę za granicą),  podlegają opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 20% przychodów. Są to m.in. przychody z tytułu:

– umów cywilnych,

– świadczeń księgowych,

– usług prawnych i doradczych,

– usług reklamowych,

– działalności rozrywkowej lub sportowej,

– należności licencyjnych, praw autorskich, informacji know-how,

– zasiadania w radzie nadzorczej lub zarządzie

W przypadku nierezydentów odpowiednie stawki podatku lub/i ewentualne zwolnienie z poboru podatku źródłowego stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Nierezydent zobowiązany jest do przedłożenia certyfikatu potwierdzającego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych poza Polską.

Ustawodawca przewidział oprócz stawek obniżonych, również sankcyjną, 75% stawkę podatku przewidzianą dla podatników osiągających dochody z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach.

Ulgi podatkowe

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w 2018 r. skorzystać z ulg podatkowych, m. in z:

– odliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne zapłacone w kraju oraz w niektórych przypadkach zapłacone za granicą,

– ulgi na Internet,

– odliczenia darowizn,

– ulgi na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE,

– odliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w kraju oraz w niektórych przypadkach zapłacone za granicą,

– ulgi na dzieci,

– ulgi podatkowej dla rezydentów podatkowych, osiągających określone kategorie dochodów w państwie, do którego ma zastosowanie tzw. ulga abolicyjna, czyli proporcjonalne odliczenie podatku zagranicznego.

Więcej na temat podatku dochodowego oraz progów podatkowych znajdziesz w artykule https://kapitalni.org/pl/artykuly/progi-podatkowe-czym-sa-i-jak-dzialaja,73,250

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.